Lokala register

De lokala registren har från början skapats och utvecklats av fritidsforskare verksamma inom släkt- eller hembygdsföreningar eller genom privata initiativ etablerat ett register över indelta soldater och/eller båtsmän. De lokala registren har stor kännedom om soldaterna i just det området som registret innefattar. Det ger också möjlighet för många att arbeta med registret som ett projekt och bidra med uppgifter till registret. De lokala soldatregistren lägger ned mycket tid för registreringen av de indelta soldaterna och det är en avsevärd mängd arbete som ligger bakom alla de uppgifter som finns i soldatregistren. De lokala registren äger upphovsrätten till sina register och bestämmer själva över innehållet (metadata).

De lokala registren samarbetar med Centrala Soldatregistret och samarbetet är frivilligt. Fördelarna med samverkan med Centrala Soldatregistret är flera. Centrala Soldatregistret bidrar kostnadsfritt med:

 • Programvara för registrering och registervård för indelta soldater, hustrur och barn enligt avtal med de lokala registren.
 • Publicering av samtliga lokala soldatregistret på webben under en gemensam sökportal.
 • Anordnar kurser i:
  • registreringspolicy så att alla registrerar enligt en gemensam förlaga med syfte att hålla en hög kvalitet,
  • militärt arkivmaterial,
  • upphovsrätt,
 • Återkommande informationsmöten för utbyte av erfarenheter, synpunkter och förslag på registrering, programutveckling med mera.
 • Via Centrala Soldatregistret synliggöra de lokala registren på släktforskardagar, mässor eller andra event för fritidsforskare.

Förutom information om soldattorpen, soldaten själv och hans familj kan det i de lokala registren även finnas fotografier på torpen, soldaten eller soldatens familj. Dessa bilder kan finnas med i torp- och soldatakten.