Soldatregistret på webben

Av Peter Berkesand

Den första versionen av soldatregistret på webben var Östergötlands Soldatregister som administrerades av Garnisonsmuseet i Linköping. Registret publicerades via Centrum för lokalhistoria (Cfl) vid Linköpings universitet. Projektet initierades av föreståndaren för Cfl, Hans Nilsson och dåvarande föreståndaren för Garnisonsmuseet i Linköping, Anders Hill.

Garnisonsmuseets soldatregister publicerades i mars 2000 på Cfl:s webbsida och innehöll 12 336 poster. Endast några få fält var sökbara. Bild 1 nedan visar hur söksidan med de 6 olika sökbara fälten såg ut. I juni 2001 hade antalet poster ökat till 14 507. I december 2003 var antalet östgötasoldater 20 000, 2 700 soldattorp, 9 100 hustrur och 23 000 barn. Vid visning av posten, innehållande all information om soldaten, visades även hustruns namn och födelsedatum.

Söksidan på Centrum för lokalhistorias webbsida.
Bild 1. Söksida på Centrum för lokalhistorias webbsida.

I början av 2000-talet inleds ett samarbete med Cfl och Björn Lippold vid Centrala Soldatregistret i Skövde. Lippold såg potentialen att via webben publicera samtliga tillgängliga lokala soldatregister i ett nationellt register och på så sätt effektivt marknadsföra Centrala Soldatregistret. En central ingång skulle också underlätta för släktforskare att snabbt och enkelt hitta sina anförvanter. För att göra det möjligt att publicera samtliga lokala register behövdes ett samtycke från alla lokala register. När alla förberedelser vara avklarade publicerades den första versionen av Centrala Soldatregistret i december 2003 och innehöll drygt 250 000 poster. De uppgifter om soldaten som publicerades var ett urval av alla de uppgifter som databasen bestod av. Sökbara fält var Namn, Född, Antagningsdatum/år, Rote, Regemente samt Kompani. Vid presentation av sökresultatet visades ovan nämnda fält plus datum för antagen, avsked, hustruns namn samt hustruns födelsedatum. Lanseringen av CF på LiU uppmärksammades av Östgöta Correspondenten i artikeln Databas över indelta soldater gör succé. I ingressen skriver artikelförfattaren Gerd Mellberg:

Nu finns 250 888 av landets indelta soldater från 1682−1901 i ett gemensamt register, centrala soldatregistret. Det utgör en fullkomlig guldgruva för släktforskare med en soldat bland förfäderna.

Söksidan på Linköpings universitet stängs

Eftersom registret var öppet för alla och alla uppgifterna i registren var sökbara gjordes många ihärdiga försök att kopiera hela materialet genom att felaktigt utnyttja registrets öppna API. Av den anledningen stängdes registret på LiU år 2003. Servern, som huserade registret, blev överbelastad och det inträffade flera driftstopp i veckan på grund av den stora mängd anropningar som gjordes mot servern. Dåvarande teknik och otillräckliga resurser vid Cfl, gjorde det inte möjligt att förhindra den stora mängd anrop som servern utsattes för. Driftstoppen påverkade driften av övriga databaser som fanns på servern, vilket blev ohållbart i längden.

Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS) tar över

På grund av problemen med LiU:s server inledde Björn Lippold år 2004 ett samarbete med Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) i Linköping. Ett avtal undertecknas mellan DIS och Centrala Soldatregistret den 20 december 2004 att via DIS webbsida publicera CS. Den 31 januari 2005 publicerades CS på nytt via DIS webbsida (bild 2). Den 28 augusti uppdateras databasen och innehöll 334 114 poster.

Söksida med information om soldaten Lars Bössman.
Bild 2. Söksida med information om soldaten Lars Bössman.
Källa: http://familj.bergqvist.info/bogerud/ (hämtad 2020-11-17).

Ytterligare en uppdatering av databasen den 11 augusti 2006 gör att databasen nu innehöll 336 556 poster och antalet träffar i träfflistan ökades till 250. Den 22 augusti 2007 publiceras en ny uppdatering av registret med 344 102 poster. En sista uppdatering sker den 25 februari 2010 med 339 824. Antalet poster var mindre än vid uppdateringen 2007, vilket berodde på att de lokala registren rensat bort dubblettposter.

Registret tillbaka på Linköpings universitet

Efter 6 år på DIS var registret återigen tillbaka på LiU hösten 2011 och denna gång under universitets elektroniska förlag, Linköping University Electronic Press (LiU E-Press). Databastekniken hade förbättrats liksom serversäkerheten. I universitetsbibliotekets årsberättelse uppmärksammas den ”nya” databasen med ”historiskt källmaterial” och antalet poster i databasen var 400 000.

Söksidan uppdaterades och stor ansträngning lades på den grafiska utformningen liksom hjälpsidan för att förbättra dels sökmöjligheterna men även förståelsen hur sökningen fungerar. Det var redaktör Håkan Andersson på Linköpings Universitetsbibliotek som skapade den grafiska utformningen av söksidorna och databassystemet för webben. Sökbara fält i registret var soldatens namn, släktnamn, datum för född, död, antagen, avsked samt regemente, kompani, rote och socken (bild 3).

Under de år som registret huserade på LiU förbättrades söksidorna succesivt med bl.a. sorteringsmöjlighet i träfflistan samt bläddringspilar på sidan med information om soldaten.

Centrala soldatregistrets söksida på Linköping universitet.
Bild 3. Centrala soldatregistrets söksida på Linköpings universitet.

Vid presentationen av sökresultatet begränsades informationen som visades. Istället för att visa datum för född, död, antagen och avsked visades endast årtalet och hustruns namn och födelsedatum togs bort.

Centrala soldatregistret webbsökning flyttar igen

Våren 2020 flyttades Centrala Soldatregistrets webbsökning till Elektronikhuset i Mariestad. Orsaken till flytten var att Linköping University Electronic Press är ett icke-kommersiellt förlag. Eftersom de lokala registren tar betalt för sina akter ansågs detta bryta mot förlagets policy. Den grafiska utformningen från Linköpings universitet behölls liksom sökfunktionerna.

Relaterade sidor:
Hur det började
Om basen

Referenser

Application Programming Interface, Wikipedia (2020), https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Application_Programming_Interface&oldid=48168441 (hämtad 2020-12-20).

Centrala Soldatregistret med Krigsarkivet, Ing-Maries Släktforskning [blogginlägg], 18 juni 2011, https://pallasathenex.wordpress.com/2011/06/18/centrala-soldatregistret-med-krigsarkivet/ (hämtad 2021-02-16).

Centrum för lokalhistoria, Söka i databaserna. Wayback Machine (2020), https://web.archive.org/web/20001202235200/http://www.tema.liu.se/cfl/databas/knektar.qry?function=form (hämtad 2020-11-17).

Centrum för lokalhistoria, Söka i databaserna. Wayback Machine (2020), https://web.archive.org/web/20011121202224/http://www.liu.se/tema/databaser/knektar.html (hämtad 2020-11-17).

Garnisionsmuseet i Linköping, Garnisonsmuseet.se, http://www.soldatmuseum.se/garnisonsmuseet/, hämtad 2020-11-19.

Garnisonsmuseet, Wikipedia https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Garnisonsmuseet&oldid=48579857 (hämtad 2020-11-19).

Soldatregistret har uppdaterats med 65.000 nya, Diskulogen med släktforskarnytt, Nr. 70, oktober 2005, s. 17.

Uppdaterat register, Diskulogen med Släktforskarnytt, Nr. 63, 2003.

Verksamhetsberättelse LiUB 2012, Linköpings Universitetsbibliotek (2012). s. 11, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-122950 (hämtad 2020-11-26).

Östgöta Correspondenten den 20 september 2003. Noteras bör att i artikeln fanns även länkarna till Centrum för lokalhistorias sida med databaser, soldatregistrets söksida samt länk till bakgrundshistorien om indelningsverket.