Forskning

Militärhistoria är en del av vårt nationella kulturarv och ingår i en komplex mänsklig verksamhet i vårt förflutna. Vi har därför skapat denna sida, där vi ämnar publicera intressant, värdefull information och analyser om forskning kring indelta soldater, hans liv, hans familj, hans bostad men även vad som hände honom och familjen efter avskedet. Grundtanken är att det publicerade materialet ska vara fritidsforskarna till gagn i deras forskning kring sina förfäder men också vara en inspiration för vår yngre generation att börja forska om indelta soldater och intressera sig för historia som ämne allmänhet.