Om databasen

Av Björn Lippold

Syftet med registreringen är att registrera den menige soldaten upp till distinktionskorpral grad. Personerna som finns med i databasen skall vara antagna som soldater mellan åren 1682–1901. Databasen gör inte anspråk på att vara fullständig och komplett. Kontinuerlig forskning pågår och nya soldater registreras i databasen samt kompletterande och nya uppgifter förs in i databasen om redan befintliga soldater och dennes familj. Finns inte soldaten Du söker med vid söktillfället kommer han kanske att finnas med vid nästkommande års uppdatering av soldatregistret.

Släkt- och hembygdsforskare bidrar generöst med uppgifter om både soldaten och hans närmaste familj. Denna information har registrerats på respektive soldat eller torp. Vi anger även i dessa fall vem som lämnat uppgifterna, för att kunna sammanföra forskaren som utför forskning om samma soldat. Om Du har uppgifter om indelta soldater tar vi tacksamma emot dessa. Var noga med att återge arkivsignum/källan när Du sänder oss materialet.

Arbetet med registreringen av den indelta soldaten med familj sker till största delen av fritidsforskare runt om i Sverige. Om inget annat är överenskommet mellan de lokala soldatregistren och Centrala Soldatregistret, äger de lokala registren eller respektive fritidsforskare eller förening upphovsrätten till innehållet i sina register. De lokala registren ansvarar för kvaliteten i sina register samt att uppgifterna som registreras är korrekta.

Den webbaserade databasen, är ett samarbete mellan Centrala Soldatregistret och  Elektronikhuset i Mariestad. De uppgifter som Du finner på webbsidan är avgiftsfria. Utöver de uppgifter Du finner i den webbdatabasen, finns det oftast ytterligare uppgifter om soldaten hos respektive lokalt Soldatregister. För att få ytterligare uppgifter om soldaten kan Du skicka en förfrågan till det lokala registret. Det lokala registret tar ut en avgift som kan variera mellan de lokala registren. Webbdatabasen innehåller ett mindre antal uppgifter om varje soldat, vilket gör att Du kan säkerställa att just Din förfader har tillhört ”Yngre indelningsverkets” organisation och finns med i databasen. Om Du av någon anledning är osäker på att det är rätt person Du hittat, hör av Dig antingen till det lokala registret eller till Centrala Soldatregistret så hjälper vi Dig med sökningen. Adresserna till de lokala registren finns även i databasen vid visning av informationen om soldaten. Du kan också hitta adresserna  under rubriken ”Kontakt.”

Det bör poängteras att det inte är något släktforskningsregister utan register över meniga soldater vilka tillhört den Indelta armén. Vid några av registren finns även officerare och befäl registrerade. Källan till grunduppgifterna i registret är hämtade från generalmönsterrullorna.

Tänk på att uppgifterna i soldatregistret är en andrahandsuppgift och att Du därför bör kontrollera uppgifterna.

Relaterade sidor:
Hur det började
Soldatregistret på webben